Cảm âm và Beat Yêu là Tha thu - Sáo trúc nhạc trẻ tuyển chọn hay nhất

Cảm âm + beat Yêu là Tha thu (Em chưa 18 OST)

Cảm âm Sáo Đô C5 :
Mi   Mi Sol…Rê    Rê Sol
Đô Đô Rê Mi…Đô Rê La Sol
La La La Si  …Đố2
Sol Sol Sol Đố2…Sol Mi Fa… Solla La…Sol Sol sol Rế2 Rế2


Là Là Là Sì Đô2 Rê2 Sì Sòl
Fà Fà Sòl Là Sì Đô Sòl… Fà Mì
Là Là Là Sì Đô2 Rê2 Đ2ô Sì Đô2 Mi2
Đô2 Đô2 Đô2 Đô2  Rê2 Mi2 re2-Mi2 Rê2

Điệp khúc:

Sòl Đô2 Rê2-do2 Mi2 Sòl…Mi2 Fa2 Mi2 Đo2 Rê2 Sòl…
Sì Đô2 Rê2 Sì Đô2 Mì…Đô2 Sì Là Sòl Sì Rê Sì
Sòl Là Mi2 Rê2…Sì Là Sòl Sòl Rê2  re2Đô2
Rê2 Mi2 Fa2-Mi2 Mi2 Đô2 Đô2 Rê2 Mi2 Rê2

Sòl Đô2 Rê2 Mi2 Sòl…Mi2 Fa2 Mi2 Đô2 Rê2 Sòl… 
Sì Đô2 Rê2 Sì Đô2 Mì…Đô2 Sì Là Sòl laSì Rê2 Sì
Sòl Là Mi2 Rê2…Sì Là Sòl Sòl Rê2 Đô2
Rê2 Mi2 Fa2 Mi2 Đô2 Đô2 Sì Đô2 Đô2

Cảm âm Sáo Sol trầm :

La-la-do2….sol-sol-do2,,,
Fa-fa-sol-la-fa-sol-re2-do2
Re2-re2-re2-mi2-fa2..
Do2-do2-do2-fa2-do2-la-sib-re2-re2
Do2-do2-do2-sol2-sol2
[x2]
Re2-re2-re2-mi2-fa2-sol2-mi2-do2
Sib-sib-sib-do2-re2-fa2-do2-sib-la,,
Re2-re2-re2-mi2-fa2-sol2-fa2-mi2-fa2-la2-…sol2-fa2,,
Fa2-fa2-fa2-sol2-la2-la2-sol2~~~~~~~~~~

Do2-fa2-sol2-la2-do2
La2-sib2-la2-fa2-sol2-do2
Mi2-fa2-sol2-mi2-fa2-la
Fa2-mi2-re2-do2-mi2-sol2-mi2
Do2-re2-la2-sol2,,-mi2-re2-do2-do2-sol2-fa2
fa2-(sol2>la2)-sib2-fa2-fa2-sol2-la2-sol2

Do2-fa2-sol2-la2-do2
La2-sib2-la2-fa2-sol2-do2
Mi2-fa2-sol2-mi2-fa2-la
Fa2-mi2-re2-do2-mi2-sol2-mi2
Do2-re2-la2-sol2,,-mi2-re2-do2-do2-sol2-fa2
Fa2-(sol2>la2)-sib2-fa2-fa2-mi2-fa2-fa2

BEAT Yêu là tha thu: LINK

Nguồn: NS Hoàng Anh

Previous
Next Post »
0 Komentar