[Cảm âm] Betrayal -Phai dấu cuộc tình

Betrayal -Phai dấu cuộc tình - Cảm âm

Son son la sib son rế
Đố đố rế rế đố sib pha son
Phà phà sol sol phà sib sib sib
Sib sib đố sib đố sib đố sib sib phà son
Son son la sib son rế
Đố đố rế rế đố sib phà son
Pha pha son son pha sib sib sib
Sib sib đố sib đố sib đố sib sib phà son.
SIB SIB ĐỐ ĐỐ RẾ RẾ RẾ RẾ RẾ RẾ RẾ PHÁ SÓN PHÁ PHÁ
ĐỐ ĐỐ RẾ PHÁ SÓN SÓN SÓN SÓN SÓN PHÁ PHÁ ĐỐ RẾ RẾ ĐỐ RẾ PHÁ RẾ SOn SON SON SIB SIB SON PHA PHA PHA RÊ RÊ PHA SON
SIB SIB ĐỐ ĐỐ RẾ RẾ RẾ RẾ RẾ RẾ RẾ PHÁ SÓN PHÁ PHÁ ĐỐ
ĐỐ RẾ PHÁ SÓN SÓN SÓN SÓN SÓN PHÁ PHÁ ĐỐ RẾ
rẾ ĐỐ RẾ PHÁ RẾ SON
SON SON SIB SIB SON PHA
PHA PHA RÊ RÊ SIB SON


Previous
Next Post »
0 Komentar